Sở KH&CN Hậu Giang: Thông báo tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021


Cập nhật lần cuối vào 06/05/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang về việc tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021, như sau:

Nhằm xây dựng Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (đề tài, dự án…) năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang xin thông báo thời gian tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Cụ thể như sau

1. Thời gian tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2021 từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 01 tháng 6 năm 2020 (Những đề xuất, đề xuất đặt  hàng gửi sau ngày 01 tháng 6 năm 2020 sẽ được tiếp nhận và đưa vào danh mục sơ bộ nhiệm vụ KH&CN năm 2022 (trừ các trường hợp có tính khẩn cấp, đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu của tỉnh về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển KH&CN)).

2. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN năm 2021

– Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải thực hiện theo hình thức đặt hàng (có địa chỉ ứng dụng, ưu tiên các nhiệm vụ có sự tham gia của doanh nghiệp trong tỉnh).

– Có tính cấp thiết cao hoặc tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh.

– Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện tại tỉnh.

2.1. Đề tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật

– Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học công nghệ dự kiến: Tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả nhưng chưa được nghiên cứu, ứng dụng ở tỉnh; được hoàn thành ở dạng mẫu và sẵn sàng chuyển sang giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

– Có phương án khả thi để phát triển công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

2.2. Đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Kết quả đảm bảo tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, pháp luật của Nhà nước.

2.3. Đối với đề tài trong các lĩnh vực khác

Sản phẩm KH&CN đảm bảo tính mới, có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội của tỉnh.

2.4. Yêu cầu riêng đối với dự án

– Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;

– Công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN dự kiến đảm bảo tính ổn định ở quy mô sản xuất loạt nhỏ và có tính khả thi trong ứng dụng hoặc phát triển sản phẩm ở quy mô sản xuất hàng loạt;

– Có khả năng huy động được nguồn kinh phí để thực hiện thông qua sự cam kết hợp tác với doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

3. Định hướng một số nhiệm vụ KH&CN trọng tâm năm 2021

– Xây dựng các mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ, khoa học – công nghệ vào chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; ứng dụng, phát triển công nghệ cao, các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa.

– Nghiên cứu chọn tạo, tuyển chọn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; các nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm ngập mặn ở Hậu Giang.

– Xây dựng các mô hình sản xuất gắn kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Ưu tiên, ứng dụng công nghệ sinh học phục sản xuất nông nghiệp; chuyển giao nhân rộng các mô hình có hiệu quả nhằm góp phần hình thành, phát triển các vùng nguyên liệu của tỉnh.

– Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), phát triển sản xuất gắn với du lịch sinh thái, phát triển các làng nghề truyền thống.

– Xây dựng các mô hình sản xuất VietGAP, nông nghiệp sạch, an toàn, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xử lý chất thải, khí thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

– Nghiên cứu phát triển về giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng… trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nhằm phục vụ phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Đề xuất (Mẫu số 01: đề xuất của các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh),

Đề xuất đặt hàng (Mẫu số 2, 3: đề xuất của các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh)

Nhiệm vụ KH&CN năm 2021 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang chậm nhất là ngày 01 tháng 6 năm 2020 theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 07, Điện Biên Phủ, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: (0293) 3582 686, mobile: 0989 973 169.

Đính kèm

Mẫu số 1

Mẫu số 2

Mẫu số 3

Mẫu số 4 

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 579

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172