Bộ Nông nghiệp và PTNT: Kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021, như sau:

Nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, mới đây Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 700/BNN-KHCN ngày 31/1/2020 về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2021. Qua đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021. Trong công văn, các hướng dẫn cụ thể và nội dung đã được đề cập chi tiết

Danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu 01, Biểu 02 theo link công văn 700 đính kèm), đề nghị quý cơ quan, đơn vị gửi về:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;

Gửi kèm bản điện tử qua địa chỉ mail: kh.khcn@mard.gov.nv – trước ngày 25/2/2020.

Để thuận tiện cho việc tổng hợp báo cáo, đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham khảo Công văn này và các biểu mẫu trên trang thông tin điện tử của Bộ: www.mard.gov.vn và của Vụ KHCN &MT: www.khcn.mard.gov.vn

* Tải Chi tiết theo Công văn số 700/BNN-KHCN ngày 31/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021 tại đây

Phòng Quản lý Khoa học HIU trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 77

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172