Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021


Cập nhật lần cuối vào 17/06/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai: về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 11374/UBND-KGVX ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/09/ 2019 của của Bộ KH&CN của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” (sau đây gọi tắt là Chương trình); Mã số: KC-4.0/19-25  và bắt đầu thực hiện từ năm 2021 như sau:

1. Các đề xuất phải phù hợp mục tiêu, nội dung và sản phẩm được ban hành kèm theo Quyết định 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/09/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”.

2. Các đề xuất cần bám sát nội dung hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ tại công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/09/2019.

Ngoài ra các đề xuất cần có địa chỉ ứng dụng các kết quả do đề tài/ dự án tạo ra; cam kết hổ trợ, hoàn thiện, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trực tiếp và đời sống, kinh tế xã hội. Tổ chức cơ quan ứng dụng sản phẩm của đề tài/dự án cần có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra.

3. Yêu cầu hồ sơ:

– Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại phụ lục của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCNmẫu A1-ĐXNV (đối với đề tài); mẫu A2-ĐXNV (đối với dự án SXTN) hoặc mẫu A3-ĐXNV (đối với dự án KHCN).

– Văn bản thể hiện nhu cầu của doanh nghiệp đối với vấn đề KH&CN đề xuất đặt hàng và cam kết của doanh nghiệp trong việc đối ứng một phần kinh phí, phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng, thử nghiệm kết quả nghiên cứu.
– Văn bản minh chứng về công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích (áp dụng đối với đề xuất đặt hàng dự án sản xuất thử nghiệm).

4. Thời gian:

– Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 20/11/2019

– Nơi nhận phiếu đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai – Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

– Bản mềm:gửi về địa chỉ email: khcndn.qlk@gmail.com

– Điện thoại: Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, điện thoại (0251) 3822 2688

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thông báo và đề nghị các đơn vị quan tâm có đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình gửi Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân  tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Đính kèm:

Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – trân trọng thông báo


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172