Sở KH&CN Quảng Ngãi: Thông báo số 70/TB-SKHCN đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo số 70/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO 

Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Thực hiện quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu đối với đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, điều hành, phát triển sản xuất, kinh doanh của ngành, địa phương và doanh nghiệp, Kế hoạch số 151/KH- UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2-19 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và những vấn đề quan trọng, bức xúc, cấp thiết khác về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh để đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Ưu tiên lựa chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị; xây dựng mô hình trang trại thông minh, ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông sản sạch theo chuỗi giá trị, các dự án chế biến, bảo quản, nâng cao giá trị sản phẩm sau thu hoạch; phát triển kinh tế biển; phát triển cây dược liệu, bảo tồn, lai tạo, phát triển các nguồn gen, các loại cây trồng quý hiếm, có giá trị kinh tế cao; ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, điều trị bệnh; thực hiện cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển.

2. Về Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được trình bày cụ thể, rõ ràng theo các thông tin trong mẫu Phiếu đề xuất kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: http://skh.quangngai.gov.vn (tại đường dẫn “Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021” thuộc chuyên mục “BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” ở cột nội dung bên phải).

3. Thành phần, địa chỉ và thời hạn tiếp nhận Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

3.1. Thành phần: Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tổ chức và cá nhân, gồm: 01 bản giấy và 01 bản điện tử không đặt mật khẩu (file word:.doc).

3.2. Địa chỉ nộp phiếu đề xuất:

– Bản giấy: Tổ chức và cá nhân nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, Địa chỉ: Số 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

– Bản điện tử không đặt mật khẩu (file word: .doc) gửi đến hộp thư điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: skh@quangngai.gov.vn.

4. Thời hạn: Hạn cuối nhận phiếu đề xuất trước 17 giờ 00 phút, ngày 29/5/2020.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị quý tổ chức và cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh khi nhận được Thông báo này có kế hoạch phổ biến rộng rãi cho các đơn vị trực thuộc và cán bộ khoa học công tác trong cơ quan, đơn vị mình biết để tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi.

Rất mong quý cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm phối hợp để việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu trao đổi thông tin xin liên hệ:

Số điện thoại: 0255.8556005 (qua Phòng Quản lý khoa học);

Fax: 0255.824023

Mail: skh@quangngai.gov.vn; hoặc qlkh-skh@quangngai.gov.vn.

Phòng Quản lý Khoa học HIU trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 554

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172