Sở KH&CN Kon Tum: Thông báo số 74/TB-SKHCN về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2020


Cập nhật lần cuối vào 05/18/2020

SỞ KH&CN TỈNH KON TUM: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH THỰC HIỆN NĂM 2020
(Theo Thông báo số 74/TB-SKHCN)

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum; Công văn số 2038/UBND-KGVX, ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2020.

Để có sở tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong kế hoạch năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2020.

Việc lựa chọn, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6 quy định tại Quyết định số 23/QĐUBND, ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Yêu cầu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có tính cấp thiết, tính khả thi cao, đảm bảo thiết thực, có hiệu quả và theo hướng ưu tiên các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, các nhiệm vụ gắn với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, có địa chỉ ứng dụng cụ thể và cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành.

Nội dung trọng tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo định hướng tại Công văn số 2038/UBND-KGVX, ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh (kèm theo). 
Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh gửi về:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: Số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

và gửi qua Email: thanhtuan1977dost@gmail.com trước 10/09/2019 để tổng hợp – các biểu mẫu được đăng tải trên Website Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, địa chỉ: http://skhcn.kontum.gov.vn

Hồ sơ đề xuất đặt hàng bao gồm:

– Công văn đề xuất đặt hàng;

– Phiếu đề xuất đặt hàng;

– Biên bản làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ (đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố);

– Danh mục đề xuất đặt hàng (xếp theo thứ tự ưu tiên đề nghị thực hiện).

Tệp đính kèm:

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2020

Công văn 2038 của UBND tỉnh Kon Tum

Phiếu đề xuất đặt hàng

Danh mục đặt hàng đề tài dự án thực hiện năm 2020

Nguồn: http://skhcn.kontum.gov.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-de-xuat-dat-hang-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-tinh-thuc-hien-nam-2020.html

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo

 Lượt xem: 468

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172