Sở KH&CN Lâm Đồng: Thông báo số 109/TB-SKHCN đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2020 (19/02/2020) theo thông báo số 109/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Ban chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kế hoạch 7886/KH-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo mời các sở, ngành, địa phương; các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học trong và ngoài tỉnh đề xuất ý tưởng và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020 tập trung vào: Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Lâm Đồng cho các nhóm lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp chế biến và bảo quản sau thu hoạch, xã hội nhân văn, an ninh quốc phòng.

Cụ thể như sau:

1. Đề xuất ý tưởng, nhiệm vụ KH&CN

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất ý tưởng, nhiệm vụ KH&CN (biểu mẫu BM-03/44) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ hoặc các Sở, ngành, địa phương có liên quan đến nội dung đề xuất.

2. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

– Các Sở, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN căn cứ vào: quy hoạch, định hướng phát triển của ngành, địa phương; các vấn đề cấp thiết phát sinh từ thực tiễn; các đề xuất ý tưởng, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân (nếu đảm bảo tính cấp thiết).

– Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN bao gồm: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (biểu mẫu BM-04A/44); Biên bản họp hội đồng KH&CN cấp sở, ngành, địa phương hoặc bản nhận xét của chuyên gia đối với đề xuất đặt hàng.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận thường xuyên các đề xuất đặt hàng và đề xuất nhiệm vụ KH&CNthời gian xem xét các đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện hai lần trong năm (lần 1 vào quý II/2020, lần 2 vào cuối quý III/2020).

Rất mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng vì sự phát triển KH&CN của địa phương.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học – SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính – Số: 36 Trần Phú – Phường 4 – Đà Lạt

Điện thoại: 0263.3821377 – 02633.822106 

Email: skhcn@lamdong.gov.vn

Phòng Quản lý Khoa học HIU trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 113

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172