Sở KH&CN Kon Tum: Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2021


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2021, như sau:

Thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/01/2016 phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” (gọi tắt là Chương trình NTMN), Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình NTMN, Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021.

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ các dự án thuộc Chương trình NTMN, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các Viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh căn cứ vào mục tiêu, nội dung của Chương trình NTMN để đề xuất đặt hàng các dự án, cụ thể như sau:

1. Căn cứ đề xuất

Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình NTMN. Trong đó, ưu tiên những dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; dự án có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tại địa bàn triển khai, dự án có sự tham gia của cán bộ khoa học trẻ, cán bộ tình nguyện; dự án nhằm phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế phát triển, sản phẩm OCOP được định hướng thành các sản phẩm chủ lực của địa phương;các dự án ứng dụng công nghệ cao; các dự án ứng dụngcông nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn; dự án ứng dụng công nghệ phát triển sản xuất gắn với du lịch sinh thái.

2. Hồ sơ và thời gian nộp đề xuất dự án

2.1. Hồ sơ đề xuất dự án

Hồ sơ đề xuất dự án xây dựng theo đúng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm: 2

– Công văn kèm theo Phiếu đề xuất dự án Mẫu B1.5-ĐXĐHDA của đơn vị đề xuất;

– Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);

– Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);

– Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);

– Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);

– Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư 07/2016/TT-BKHCN.

2.2. Số lượng hồ sơ: 10 bộ, trong đó 01 bộ hồ sơ gốc và 09 bản sao.

2.3. Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 15/3/2020

Hồ sơ đề xuất của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Chi tiết liên hệ Phòng Quản lý khoa học, điện thoại 0260.3864726.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện.

Phòng Quản lý Khoa học HIU trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 122

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172