Sở KH&CN An Giang: Thông báo số 1031/TB-SKHCN đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh An Giang về việc Đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”. Theo đó:

Để kịp thời trình UBND tỉnh An Giang đề xuất đặt hàng các đề tài, dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia bắt đầu thực hiện năm 2021 gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ đúng thời gian quy định, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thông báo đến quý tổ chức, đơn vị những nội dung sau:

1. Hàng năm Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xét duyệt hỗ trợ kinh phí để các tỉnh, thành phố thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 về “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”.

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN: mẫu đề xuất nhiệm vụ thực hiện theo Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại Phụ lục của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Các đề xuất sẽ được tiếp nhận theo 03 nhóm nội dung, gồm:

– Nhóm 1: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 (trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, phân tích dữ liệu lớn, internet kết nối vạn vật, điện toán đám mây,…) để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất – kinh doanh và dịch vụ.

– Nhóm 2: Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng số làm nền tảng phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0.

– Nhóm 3: Nghiên cứu các mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và triển khai mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, các doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

3. Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-KHCN ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đề xuất cần có địa chỉ ứng dụng các kết quả do đề tài, dự án tạo ra; cam kết hỗ trợ hoàn thiện, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, kinh tế, xã hội. Tổ chức, cơ quan ứng dụng sản phẩm đề tài, dự án được đề xuất cần có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra.

Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu đề xuất (theo mẫu như ghi nhận ở Mục 1) gửi về Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang (số 269A đường Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang) trước ngày 10/11/2019.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3953 990, email: qlkhag@gmail.com.

Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 221

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172