Bộ TN&MT: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2020 (Đợt 6) theo Quyết định số 2915/QĐ-BTNMT ngày 13/11/2019


Thực hiện các Quyết định số 2915/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020,các lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, Biển và Hải đảo, Công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 tại Thông báo số 103/TB-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2019; số 16/TB-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2020 tuy nhiên có 01 nhiệm vụ lĩnh vực Biển và Hải đảo chưa có tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông báo tuyển chọn lần thứ 3 đối với nhiệm vụ nêu trên, chi tiết tại Phụ lục 01 của Thông báo số 43/TB-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2020.
Thực hiện các Quyết định số 1440/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 đối với các lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên nước, Môi trường, chi tiết tại Phụ lục 02 của Thông báo số 43/TB-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2020.
1. Các nhiệm vụ được đượ đề cập trong thông báo:
– TNMT.2020.01.08: Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất phương pháp phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng
– TNMT.2020.02.05: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để diễn toán dòng chảy phục vụ phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông, thử nghiệm ở lưu vực sông Hồng
– TNMT.2020.04.17: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận, phân loại chất thải rắn sinh hoạt trong hệ thống kín và xử lý theo hướng thu hồi tài nguyên, không gây ô nhiễm môi trường
– TNMT.2020.06.02: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng

2. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Các biểu mẫu và hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực hiện theo các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.
Dự toán kinh phí đề tài xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00’ ngày 31 tháng 07 năm 2020.
5. Nơi nhận hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx
6. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương 2 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 70

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172