Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ CNH – HĐH nông nghiệp và nông thôn”

Sở KH&CN An Giang: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021-2022 (lần 2)

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021 Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất nhựa phân hủy sinh học từ nguồn lignocellulose thải tại Đồng Nai”

Sở KH&CN Đồng tháp: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021 – Chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ CNH – HĐH nông nghiệp và nông thôn”

Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo số 1539/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở KH&CN Long An: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (lần 3)

Sở KH&CN ĐẮK NÔNG: Thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2021

Sở KH&CN Bên Tre: Thông báo số 1539/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở KH&CN Kom Tum: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (bổ sung)

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172