Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ câp Quốc gia thuộc “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030” bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Bộ KH&CN: TB tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp QG thuộc Chương trình KH&CN cấp QG giai đoạn đến năm 2030: “Xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới”

Sở KH&CN An Giang: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 – 2024

Sở KH&CN Lâm Đồng: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2024

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở KH&CN Long An: Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và tham gia Chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ tỉnh Long An năm 2024

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (theo Quyết định số 2271/QĐ-BKHCN)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Quyết định số 2254/QĐ-BKHCN)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Quyết định số 2247/QĐ-BKHCN)

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172