Sở KH&CN Bình Thuận: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Đợt 2 năm 2020


Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân  chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 2 năm 2020 đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện 01 đề tài KH&CN cấp tỉnh như sau:
1. Tên đề tài: “Xác định tỷ lệ nhiễm siêu vi viêm gan B (HBsAg dương tính), siêu vi viêm gan C (Anti-HCV dương tính) và các yếu tố liên quan trong đồng bào dân tộc ít người tại Bình Thuận”.
2. Định hướng mục tiêu chính
– Xác định tỷ lệ nhiễm siêu vi viêm gan B (HBsAg dương tính) và các yếu tố liên quan trong đồng bào dân tộc ít người tại Bình Thuận.
– Xác định tỷ lệ siêu vi viêm gan C (Anti-HCV dương tính) và các yếu tố liên quan trong đồng bào dân tộc ít người tại Bình Thuận.
3. Dự kiến sản phẩm chính
– Tỷ lệ nhiễm siêu vi viêm gan B (HBsAg dương tính) trong đồng bào dân tộc ít người tại Bình Thuận và các yếu tố liên quan.
– Tỷ lệ nhiễm siêu vi viêm gan C (Anti-HCV dương tính) trong đồng bào dân tộc ít người tại Bình Thuận và các yếu tố liên quan.
4. Dự kiến phương thức thực hiện: Nhiệm vụ khoa học công nghệ này thực hiện dưới dạng đề tài nghiên cứu.
5. Dự kiến đơn vị sử dụng kết quả: Sở Y tế, các bệnh viện tuyến huyện.

Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:

1. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì.
2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-1-ĐON).
3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (B1-2b-TMĐTXH).
4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC);
5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).
6. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-5-PHNC).
7. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần)
8. Phương án huy động vốn đối ứng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:
a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.
b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ.
c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ;
9. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn  thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.
Các biểu mẫu có thể tải từ website http://skhcn.binhthuan.gov.vn → tại mục Thông báo.
Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KHCN gửi 01 bộ Hồ sơ (gồm 14 bản: 01 bản gốc và 13 bản sao) về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (qua đường bưu điện hoặc gửi  trực tiếp).

Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ
:
a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài);
b) Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);
c) Họ tên, số điện thoại, địa chỉ mail của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký
tham gia tuyển chọn chậm nhất đến 17 giờ ngày 08/7/2020. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (trường hợp gửi trực tiếp).
Trường hợp thành phần hồ sơ không đầy đủ và không nộp đúng thời gian như trên, Sở Khoa học và Công nghệ không đưa ra tuyển chọn.
Địa chỉ liên hệ:
Sở Khoa học và Công nghệ.
Số 08, Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: (0252) 382 3393
Email: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 90

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172