Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022


Cập nhật lần cuối vào 03/23/2021

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy thành phố Cần Thơ về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố thực hiện năm 2022 và những năm tiếp theo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ.

1. Định hướng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2022:
– Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ ưu tiên, công nghệ cao (công nghệ chủ chốt của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ chế tạo, công nghệ chế biến, công nghệ vật liệu mới) trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, năng lượng và môi trường, giao thông vận tải, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan phục vụ phát triển bền vững kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh.
– Yêu cầu đột xuất của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố hoặc những vấn đề KH&CN đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh của thành phố.

2. Nguyên tắc xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố:
– Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh của thành phố.
– Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ KH&CN quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
– Có địa chỉ ứng dụng các kết quả chính được tạo ra và được cơ quan, tổ chức cam kết sử dụng kết quả khi nhiệm vụ KH&CN hoàn thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến phải có năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả kết quả tạo ra.

3. Biểu mẫu và thời gian gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2022:
– Biểu mẫu: đề nghị đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các mẫu phiếu sau (biểu mẫu được đăng trên Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ http://sokhcn.cantho.gov.vn/):
+ Mẫu A1-ĐXĐT/ĐA: Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học).
+ Mẫu A2-ĐXDASXTN: Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố (Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm).
+ Mẫu A3-ĐXDAKHCN: Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố (Dùng cho dự án KH&CN).

– Thời gian: Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ trước ngày 29/4/2021.
Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp gửi thêm phiếu đề xuất dạng tập tin Microsoft Word (.doc) đến địa chỉ mail: nthuynhnghi@cantho.gov.vn. Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, số 02 đường Lý  Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Điện thoại: 0292.3821.913; Fax: 0292.3821.471.

Chi tiết thông báo vui lòng tải file đính kèm.

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 134

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172