Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Thông báo hỗ trợ kinh phí đăng bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín


Phòng QLKH-HTQT kính gửi đến Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể Giảng viên, CBNV, cán bộ kiêm nhiệm của Nhà trường Hỗ trợ kinh phí đăng bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, SCOPUS ( năm học 2021 – 2022)"

1. Mục đích: theo thông báo được đính kèm

2. Đối tượng đăng ký: tác giả là giảng viên cơ hữu, cán bộ nhân viên và cán bộ kiêm nhiệm của Trường (sau đây viết tắt là CBGV).

3. Điều kiện được nhận kinh phí hỗ trợ đăng bài:

– Các bài đăng trong các Tạp chí thuộc danh mục ISI, SCOPUS (không hỗ trợ đăng trên tạp chí quốc tế khác).

– Proceedings các hội nghị, hội thảo quốc tế được SCOPUS công nhận (không hỗ trợ đăng trong Proceedings các hội nghị, hội thảo quốc tế khác).

– Khi đăng bài, CBGV Nhà trường CHỈ ĐƯỢC sử dụng tên đơn vị nơi công tác là Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (sử dụng tên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, email của Trường, tên các đơn vị thuộc Trường).

4. Mức kinh phí hỗ trợ:

a) Mức kinh phí hỗ trợ cho việc đăng bài trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS được căn cứ trên chi phí thực tế cho việc đăng bài nhưng không vượt quá:

– 25 triệu đồng/bài: đối với 1 bài báo lĩnh vực sức khỏe.

– 20 triệu đồng/bài: đối với 1 bài báo lĩnh vực ngoài khối sức khỏe:.

b) Mức kinh phí được hỗ trợ CHỈ cho nhóm tác giả của HIU và dựa trên vai trò của nhóm tác giả trong bài báo, cụ thể:

– Nhóm tác giả của HIU có người là tác giả chính thì nhóm được hưởng 100% mức hỗ trợ được quy định tại mục a).

– Nhóm tác giả của HIU có người là tác giả liên hệ (corresponding author) thì nhóm được hưởng 50% mức hỗ trợ được quy định tại mục a).

– Nhóm tác giả của HIU chỉ là thành viên (không có tác giả chính, tác giả liên hệ) thì nhóm được hưởng 25% mức hỗ trợ được quy định tại mục a).

c) Nhà Trường chỉ thanh toán sau khi tác giả đã đăng bài báo trên Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS; được Phòng QLKH-HTQT xác nhận các minh chứng gồm bài báo được đăng, thông báo nộp lệ phí đăng bài của Tạp chí và minh chứng đã nộp lệ phí đăng bài.

d) Khi tổng kinh phí chi cho hỗ trợ đăng bài quốc tế vượt quá tổng kinh phí hàng năm được Tập đoàn duyệt trong kế hoạch tài chính thì việc hỗ trợ cho đăng bài báo sẽ chuyển qua năm tiếp theo và được chi theo kế hoạch.

5. Quy trình thực hiện: theo thông báo được đính kèm

Quý Thầy, Cô xem thông tin chi tiết trong Thông báo đính kèm để thực hiện đúng quy định của Nhà trường.

Phòng QLKH-HTQT kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị của Trường phổ biến rộng rãi thông báo này và hướng dẫn cho CBNV, giảng viên trong đơn vị thực hiện đúng tiến độ.

(Đính kèm email này: Thông báo, Đơn xin hỗ trợ đăng bài quốc tế)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng QLKH-HTQT (ĐT: 028.73083456 – Ext: 3617, Email: rd@hiu.vn) hoặc ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng: 0981049266. 

Trân trọng.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172