Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sáng tạo: tạo nên các giá trị mới, phương thức mới phục vụ cho lợi ích, hạnh phúc của cá nhân và cộng đồng. Yêu thương: cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau Kỷ luật: nghiêm túc tuân thủ quy chế, quy định của Tập đoàn và thực thi các quyết định của cấp trên với tinh thần vị lợi ích chung của Tập đoàn. Chất lượng: các hoạt động đáp ứng các yêu cầu được đặt ra từ Nhà trường và xã hội. Chuyên nghiệp: các hoạt động được thực hiện một cách đồng bộ, nhất quán và khoa học.