Đề tài nckh các cấp

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022-Quyết định số 748/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022-Quyết định số 736/QĐ-BKHCN

Sở KH&CN Đồng Nai: đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Sở KH&CN Hậu Giang: tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

Sở KH&CN Cần Thơ: đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Sở KH&CN An Giang: Đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy pháp triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”, thực hiện năm 2023

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh – Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ xử lý pin phế thải để sản xuất vật liệu”

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư năm 2022

Sở KH&CN Vĩnh Long: Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc chuyên ngành năng suất chất lượng năm 2022

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172