Để tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 3623/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2020)

Thực hiện Quyết định số 3623/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện Đề tài KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 3342/QĐ-BKHCN ngày 02/12/2020)

Thực hiện Quyết định số 3342/QĐ-BKHCN ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa Read More…

Sở KH&CN Khánh Hòa: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đặt hàng tuyển chọn thuộc kế hoạch KH&CN năm 2021 Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 3356/QĐ-BKHCN ngày 02/12/2020)

Thực hiện Quyết định số 3356/QĐ-BKHCN ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN ngày 20/11/2020)

Căn cứ Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN ngày 20/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 3220/QĐ-BKHCN ngày 20/11/2020)

Căn cứ Quyết định số 3220/QĐ-BKHCN ngày 20/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 3219/QĐ-BKHCN ngày 20/11/2020)

Căn cứ Quyết định số 3219/QĐ-BKHCN ngày 20/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2021 (Quyết định số 3167/QĐ-BKHCN ngày 17/11/2020)

Căn cứ Quyết định số 3167/QĐ-BKHCN ngày 17/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 3033/QĐ-BKHCN ngày 09/11/2020)

Thực hiện Quyết định số 3033/QĐ-BKHCN ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt Read More…

Sở KH&CN TRÀ VINH: Thông báo số 1026/TB-SKHCN ngày 21/10/2020 về việc giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172