Kế hoạch Đào tạo Song bằng

Nhận ra mối tương quan giữa một số ngành đào tạo, đánh giá mức độ phù hợp trong bối cảnh hội nhập, sinh viên cần trang bị cho mình nhiều kiến thức sâu rộng và toàn diện. Hiểu được điều đó nhà trường đã cho các em sinh viên học tập tại HIU có cơ hội để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo, đổi mới, mở rộng năng lực nghề nghiệp, HIU mang đến cho bạn cơ hội chinh phục 2 bằng ĐH trong thời gian 5 năm.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
               Số:      /KH-QLĐT                                                                                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng  03 năm 2020

KẾ HOẠCH
Về việc triển khai học song bằng

Theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch triển khai đào tạo song bằng:

TT Nội dung thực hiện Bộ phận thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú
1

–          Khoa, Bộ môn xây dựng và gửi bảng đối sánh chương trình đào tạo theo mẫu P. QLĐT đã gửi.

–          Xem xét các học phần tương đương, Khoa, Bộ môn căn cứ vào khoảng e, Điều 3 về “Học phần tương đương, học phần thay thế” của “Quy chế đào tạo đại học và  cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ban hành theo Quyết định số  435 ngày 06 tháng 10 năm  2015” để xây dựng bảng đối sánh chương trình.

Khoa, Bộ môn 3/04/2020  
2 Xây dựng Qui định về đào tạo song bằng P. QLĐT 3/04/2020  
3 Thời gian sinh viên đăng ký: từ ngày 06/04/2020 Khoa, Bộ môn 25/04/2020  
4 Tổ chức học, lên TKB P. QLĐT 04/05/2020  


Nơi nhận:                                                                                                                                                                Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

  • BGH (để chỉ đạo);
  • Khoa, Bộ môn (để thực hiện);
  • Lưu VP.                                                                                                                                                                           Lê Ngọc Xuân

Tìm hiểu thêm các chương trình học tại HIU

Nhập học tại HIU     

Chỉ cần một vài bước đơn giản để có thể nhập học tại HIU. Tìm hiểu thêm về điều kiện tuyển sinh và nộp hồ sơ ngay hôm nay. Xem chi tiết tại đây.

Học bổng

Nếu bạn là một sinh viên xuất sắc và mong muốn theo đuổi ước mơ , chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu chương trình học bổng dành cho sinh viên tương lai và nộp hồ sơ cho loại học bổng mà bạn đủ tiêu chuẩn. Xem chi tiết tại đây.

Học phí    

Tại HIU, sinh viên có thể chọn giữa học phí năm học 2020 hoặc chương trình học phí cố định. Học phí sẽ được thanh toán theo từng học kỳ, dựa trên số môn sinh viên học trong từng học kỳ. Xem chi tiết tại đây.

  Liên hệ

Phòng Truyền Thông và Tuyển Sinh
– Điện thoại: 028.7308.3456 bấm phím 3401 – Hotline: 093869 2015 – 0964 239 172
👉 Đăng ký để được tư vấn tốt nhất TẠI ĐÂY ký để được tư vấn tốt nhất tại: https://bit.ly/