Bộ Công Thương: Mời nộp hồ sơ thực hiện nhiệm vụ năm 2020 theo Dự án của Quyết định Số 2176/QĐ-BCT


Cập nhật lần cuối vào 03/06/2020

Bộ Công Thương thông báo trong ngày 3O/O7/2O19 như sau: Mời nộp hồ sơ tham gia thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”

Căn cứ Quyết định số 2176/QĐ-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đặt hàng năm 2020 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp” (sau đây gọi tắt là Dự án), Bộ Công Thương thông báo:

1. Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đáp ứng đúng theo quy định tại Điều 4 (Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia) Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

2. Mẫu hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp và Danh mục các nhiệm vụ tuyển chọn thực hiện năm 2020 thuộc Dự án được đăng tại trang tin điện tử Công Thương Việt Nam (địa chỉ http://www.moit.gov.vn) và Trang thông tin điện tử về hoạt động Dự án Năng suất chất lượng của Bộ Công Thương, địa chỉ: http://www.nscl.vn chi tiết như LINK ĐI KÈM

2.1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

– Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

2.1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia (Biểu B1-1-ĐON);

2.3.Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN);

2.4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Biểu B1-3-LLTC);

2.5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

2.6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

2.7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Biểu B1-5-PHNC);

2.8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

2.9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

2.10. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ

c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ;

2.11. Văn bản của doanh nghiệp cam kết phối hợp thực hiện, thử nghiệm và tiếp nhận kết quả để ứng dụng.

2.12 Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

3. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp là 17 giờ ngày 31/08/2019.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Vụ Khoa học và Công nghệ
Phòng 312 tòa nhà A – Trụ sở Bộ Công Thương – 54 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

5. Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo, Điều hành Dự án (Điện thoại: Anh Đào Trọng Cường 024.22202312 hoặc Anh Cao Xuân Hùng 024 22202304).

Chi tiết các tài liệu, xem tại đây.

Vụ Khoa học và Công nghệ

Phòng Quản lý Khoa học.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172