Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án 1, 2 chương trình quốc gia


Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc:

Dự án 1 “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”,

Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng”

thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

1Nguyên tắc tuyển chọn, điều kiện tham gia tuyển chọn

Nguyên tắc tuyển chọn, điều kiện tham gia tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 nêu trên.

3. Nơi nộp hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua bộ phận văn thư của Tổng cục).

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 26/7/2019. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 26/7/2019.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 1361/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2019

Quyết định số 1363/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2019

Quyết định số 1364/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2019

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với

Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL

Tel: 024.37911626;

Email: vukhtc@tcvn.gov.vn

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 510

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172