Cục Sở hữu Trí tuệ: Thông báo tuyển chọn thực hiện dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản Trí tuệ thực hiện từ năm 2020


Cập nhật lần cuối vào 29/05/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện từ năm 2020 như sau:
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo về việc tổ chức tiếp nhận Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện từ năm 2020. Dự án được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2791/QĐ-BKHCN ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể là:
(i) Tên dự ánXây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau.
(ii) Mục tiêu:
– Bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau nhằm bảo vệ danh tiếng, giá trị sản phẩm và góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương;
– Xây dựng được cơ sở pháp lý và hệ thống công cụ phục vụ việc quản lý và kiểm soát sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
Hồ sơ được lập thành 10 bộ (01 bộ gốc và 09 bản sao) với các tài liệu được quy định tại Điều 12 của Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ – và các Biểu mẫu kèm theo Thông tư này.
Thời gian và địa điểm nộp Hồ sơ Hồ sơ được niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ các thông tin về dự án, đơn vị đăng ký chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm, đơn vị, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện dự án và gửi trước 16h30 ngày 15/11/2019 về địa chỉ: CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ) 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tài liệu liên quan:
1. Quyết định số 2791/QĐ-BKHCN ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
2. Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172