Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo quyết định số 2303, 2304 và 2305/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2019)


Thực hiện các Quyết định số 2303/QĐ-BKHCN, 2304/QĐ-BKHCN, 2305/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2019, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 11 tháng 10 năm 2019.

Danh mục các nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo các Quyết định được attach bên dưới.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 2303/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2019.

Quyết định số 2304/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2019.

Quyết định sô 2305/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2019.

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 209

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172