Bộ NN&PTNT: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Môi trường thực hiện năm 2020 theo Quyết định Số 3493/QĐ-BNN-KHCN ngày 10/9/2019


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn tổ chức thực hiện nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020 phê duyệt tại Quyết định số 3493/QĐ-BNN-KHCN ngày 10/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cụ thể như sau:
1. Điều kiện tham gia tuyển chọn: Các tổ chức tham gia đăng ký tuyển chọn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Hồ sơ tham gia đăng ký tuyển chọn theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Nơi nộp hồ sơ: Phòng 101, nhà A9, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
4. Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2019. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của văn thư Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (trường hợp nộp trực tiếp).
Có 11 nhiệm vụ – trong đó có 4 Nhiệm vụ được tuyển chọn như link đính kèm.
Tải Quyết định số 3493/QĐ-BNN-KHCN ngày 10/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (tại đây)

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 112

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172