Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo hướng dẫn xây dựng đề xuất đặt hàng và đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2021


Cập nhật lần cuối vào 06/05/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc Hướng dẫn xây dựng đề xuất đặt hàng và đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021, theo đó một số định hướng chi tiết cho từng lĩnh vực như sau:

1. Các Lĩnh vực được đề cập:

– Lĩnh vực KHXHNV, quốc phòng an ninh.

– Lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

– Lĩnh vực phát triển tiềm lực KH&CN

– Lĩnh vực khoa học tự nhiên

– Lĩnh vực KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn

– Lĩnh vực Y tế – chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

– Lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kết cấu hạ tầng kỹ thuật

– Lĩnh vực Khoa học và công nghệ trong xây dựng, giao thông

– Các lĩnh vực khác: Công nghệ thông tin và truyền thông, Công nghệ vật liệu mới, Công nghệ chế tạo máy – tự động hóa…

2. Hướng dẫn xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

Bước 1: Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh, viện, trường, tổ chức KH&CN xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (theo biểu Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học; Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm)

Bước 2: Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh, viện, trường, tổ chức KH&CN tiến hành rà soát, hoàn thiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thông qua họp hội đồng KH&CN tư vấn hoặc gửi lấy ý kiến tư vấn của 02 chuyên gia độc lập.

Bước 3: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gửi về Sở KH&CN bao gồm:

+ Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN có đầy đủ thông tin theo mẫu;

+ Biên bản họp hội đồng KH&CN tư vấn hoặc ý kiến tư vấn của 02 chuyên gia độc lập về đề xuất đặt hàng.

Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh, viện, trường, tổ chức KH&CN căn cứ Quy định xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018; (đăng tải trên http://dostkhanhhoa.gov.vn/vi-vn/van-ban-pl). 

3. Tiến độ thực hiện: Sở KH&CN Khánh Hòa nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở (theo mẫu) bắt đầu từ ngày hướng dẫn (13/04/2020) xây dựng kế hoạch đến hết ngày 26/4/2020.

Từ ngày 26/4 đến 30/5/2020 Sở KH&CN tổng hợp và thực hiện các bước tư vấn thông qua các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2021 và gửi Bộ KH&CN.

Sở KH&CN hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021 để các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh, viện, trường, tổ chức KH&CN triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học: 0258 3821254 – Email: ltdthao@khanhhoa.gov.vn;  Phòng KH-TC:  0258 3822556, email: dthue@khanhhoa.gov.vn.

Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Số 1, đường Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Biểu mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được đăng tải trên www.dostkhanhhoa.gov.vn/đề tài dự án khoa học/thủ tục biểu mẫu);

Biểu mẫu đề xuất đề tài cấp cơ sở, biên bản họp Hội đồng, biểu tổng hợp danh mục các đề tài cấp cơ sở (đã được Hội đồng tư vấn xác định thông qua) được đăng tải trên http://dostkhanhhoa.gov.vn/vi-vn/danh-sach-tin/categoryid/0_thutuckhcs?BCMenu=BCM_456);

* Một số định hướng chi tiết cho từng lĩnh vực và căn cứ xây dựng các đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2021 theo phụ lục I (xem tại đây).
 

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 363

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172