Sở KH&CN Tiền Giang: Thông báo số 242/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2020-2021


Cập nhật lần cuối vào 06/05/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo Số 242/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2020 – 2021, như sau:

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 8, bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Hướng dẫn số 241/HD-SKH&CN ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang Định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2020 – 2021,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang thông báo việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề xuất đặt hàng) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thực hiện trong năm 2020 – 2021 với các nội dung sau đây:

I. Nội dung đề xuất đặt hàng

Theo Định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2020 – 2021 (đính kèm).

II. Các yêu cầu của đề xuất đặt hàng

1. Tiêu chí đề xuất đặt hàng

– Tính cấp thiết: Ưu tiên theo định hướng nghiên cứu của tỉnh giao cho các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh;

– Tính khả thi cao, nội dung thực hiện sát với yêu cầu sản xuất và đời sống của tỉnh;

– Có tính mới, tính khoa học;

– Sản phẩm tạo ra có khả năng ứng dụng trong thực tế, có địa bàn, địa chỉ ứng dụng cụ thể.

2. Đối tượng đề xuất đặt hàng

Các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh Tiền Giang.

3. Điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất đặt hàng

– Tổ chức phải có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến thực hiện;

– Cá nhân phải tham gia hoạt động trong một tổ chức có tư cách pháp nhân, có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn cùng lĩnh vực khoa học và công nghệ với nhiệm vụ đề xuất, làm việc ít nhất là 05 (năm) năm trong lĩnh vực đó

III. Hồ sơ đề xuất đặt hàng

Bằng văn bản theo mẫu, gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang, số 39 Hùng Vương – phường 7 – thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang.

Số lượng: 01 (một) bản.

Mẫu đề xuất: được đăng tải trên website của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang – Phiếu Đề xuất Đặt hàng

http://skhcn.tiengiang.gov.vn/bieu-mau-cap-tinh

http://skhcn.tiengiang.gov.vn/bieu-mau-cap-co-so

IV. Thời hạn đề xuất đặt hàng

Thời gian đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2020 – 2021 đến hết ngày 13/4/2020

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 460

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172