Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 3247/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2019)


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 3247/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2019), như sau:
Thực hiện Quyết định số 3247/QĐ-BKHCN ngày 5 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài  KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:
1. Tên gọi đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy tạo xung làm ngất trong xử ngừ đại dương theo công nghệ Nhật Bản trên các tàu câu ngừ đại dương” để tuyển chọn thực hiện bắt đầu từ năm 2020.

2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ nhiệm vụ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ : Văn phòng Bộ Khoa học Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Nội.

5. Thời hạn nộp hồ : Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).
Thời hạn cuối cùng nhận hồ 17 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất ngày 04 tháng 01 năm 2020.

Danh mục nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo.

Tệp đính kèm:
Quyết định số 3247/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2019
Phụ lục Quyết định số 3247/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2019

Phòng Quản lý Khoa học

 Lượt xem: 67

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172