Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định số 3301/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2019


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ: về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 3301/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2019) – như sau:
Thực hiện Quyết định số 3301/QĐ-BKHCN ngày 7 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Tên gọi nhiệm vụ“Nghiên cứu võ cổ truyền Bình Định trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay” để tuyển chọn thực hiện bắt đầu từ năm 2020

2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơVăn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 06 tháng 01 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 06 tháng 01 năm 2020.

Danh mục nhiệm vụ tại Phụ lục Quyết định kèm theo.

Tệp đính kèm:
Quyết định số 3301/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2019
Phụ lục Quyết định số 3301/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2019

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 77

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172