Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc CTTĐ cấp Quốc gia Mã số KC-4.0/19-25 (2 nhiệm vụ) theo Quyết định số 1325/QĐ-BKHCN ngày 23/05/2019


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25 (02 nhiệm vụ thuộc Quyết định số 1325/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 5 năm 2019), cụ thể như sau:
– Thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25; Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại phiếu trình số 128450/CNC ngày 24 tháng 3 năm 2020,  Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với 2 nhiệm vụ sau đây:

1. Tên gọi các Nhiệm vụ:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán ung thư gan nguyên phát dựa trên cơ sở dữ liệu lớn về hình ảnh siêu âm và hệ gene biểu hiện (exome).
Nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị số theo định hướng 4.0  cho doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ.

2. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 08/6/2020 (thứ Hai).
Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

5. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017.

7. Danh mục 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC-4.0 /19-25), các quy định về tuyển chọn và các biểu mẫu tại tệp đính kèm.

Các tệp tin kèm theo:
+ Quyết định số 1325/QĐ-BKHCN
+ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 92

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172