Bộ TN&MT: Thông báo 103, 113 và 118/TB-TNMT để tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020, như sau:
Thực hiện các Quyết định số 2915/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2019; số 3216/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2019; số 3282/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 tại Thông báo số 103/TB-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2019; số 113/TB-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2019; số 118/TB-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2019 tuy nhiên có 08 nhiệm vụ chưa có tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn/chưa có hồ sơ hợp lệ. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông báo tuyển chọn lần thứ 2 đối với 08 nhiệm vụ nêu trên (chi tiết tại Phụ lục 01).
Thực hiện Quyết định số 485/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020 lĩnh vực Môi trường và Chương trình phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 (Chi tiết tại phụ lục 02, phụ lục 03).

1. Các nhiệm vụ được đề cập trong Quyết định số 485, như sau:
* Lĩnh vực Môi trường (03 nhiệm vụ)
– TNMT.2020.04.11Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp
– TNMT.2020.04.12
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt  hại về môi trường tại Việt Nam (Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, nghiên cứu trong và ngoài Bộ phối hợp với các Viện)
– TNMT.2020.04.14:Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
* Nhiệm vụ Khoa học Và Công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2020 – Chương trình phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030
– TNMT.2020.553.05:Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn trên cơ sở hỗn hợp tinh bột sắn Việt Nam

2. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Các biểu mẫu và hồ sơ
 nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực hiện theo các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.
Dự toán kinh phí đề tài xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Thời hạn nộp hồ sơ:trước 17h00′ ngày 30 tháng 03 năm 2020.

5. Nơi nhận hồ sơ:
 Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua trang thông tin điện tử của ụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx

6. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương 2 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 103

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172