Bộ TN&MT: Thông báo 12/TB-TNMT ngày 18/02/2020 tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020 (Đợt 4)


Cập nhật lần cuối vào 05/29/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo Số 12/TB-TNMT ngày 18/02/2020 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 (Đợt 4), như sau:
Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020 các lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, Quản lý và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 tại Thông báo số 12/TB-BTNMT ngày 18 tháng 02 năm 2020.

1. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Các biểu mẫu và hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực hiện theo các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.
Dự toán kinh phí đề tài xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Thời hạn nộp hồ sơtrước 17h00’ ngày 19 tháng 03 năm 2020.
4. Nơi nhận hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx
5. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương 2 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 152

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172