Bộ TN&MT: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020 (Đợt 3) theo Quyết định số 3282/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2019


Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 (Đợt 3), như sau:
Thực hiện Quyết định số 3282/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020 các lĩnh vực các lĩnh vực Đất đai, Môi trường, Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 tại Thông báo số 118/TB-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2019.
Phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:
1. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Các biểu mẫu và hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực hiện theo các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.
Dự toán kinh phí đề tài xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Thời hạn nộp hồ sơtrước 17h00’ ngày 31 tháng 01 năm 2020.
4. Nơi nhận hồ sơBộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx
5. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương 2 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.
File đính kèm gồm Quyết định 3282 và các Phụ lục liên quan Quyết định này: Phụ lục liên quan Quyết định 3282

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 66

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172