Sở KH&CN Đăk Lăk: Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đăk Lăk về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020, như sau:

1. Quyết định 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 V/v ban hành Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh tế đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
2. Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020.
3. Danh mục Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2020 của tỉnh Đăk Lăk.

Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2020
I. CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN, GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
1. Xây dựng hệ thống bài học bổ trợ kiến thức trực tuyến thông minh dành cho giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
2. Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk

II. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP VÀ  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình mẫu OCOP (One commune one product – Mỗi xã một sản phẩm) dựa vào cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk.
2. Dự án: Áp dụng một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk.
3. Dự án: Ứng dụng công nghệ Aquamimicry trong nuôi thâm canh cá rô phi (Oreochromis sp) tại tỉnh Đắk Lắk

III. CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN
1. Xác định giá trị khoa học của các loài nấm dược liệu ở tỉnh Đắk Lắk và phát triển thành sản phẩm thương mại đặc trưng của tỉnh

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ
1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain phục vụ truy suất nguồn gốc các nông sản chủ lực (cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, rau, thịt) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

V. CHƯƠNG TRÌNH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1. Nghiên cứu định lượng khả năng lưu trữ CO2 của các trạng thái rừng và vùng trồng cao su tỉnh Đắk Lắk sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh viễn thám Landsat
2. Nghiên cứu giải pháp và công nghệ thu, trữ nước ngầm tầng nông kết kết hợp bơm sử dụng năng lượng tái tạo (nước va, mặt trời) để cấp nước tưới cho cây công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk trong điều kiện biến đổi khí hậu

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 151

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172