Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo tuyển chọn hiện đề tài KH&CN năm 2020 theo Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 14/10/2019


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2020 (06/11/2019), như sau:
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) triển khai danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đặt hàng tuyển chọn, thuộc kế hoạch KH&CN năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 và Chương trình KH&CN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 15/11/2018.
Sở KH&CN xin thông báo và mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 12 đề tài:
Lĩnh vực khoa học tự nhiên
1/ Đề tài: Phân vùng nguy cơ và lập bản đồ cảnh báo sạt lở đất, đá do mưa ở tỉnh Khánh Hòa;
2/ Đề tài: Dự báo xu thế biến đổi các quá trình hải dương học tại vùng biển ven bờ Khánh Hòa phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển.
3/ Đề tài: Mô hình doanh nghiệp thực hiện bảo tồn, phục hồi và sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật biển phục vụ du lịch sinh thái ở Khánh Hòa.
Lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ
1/ Đề tài: Nghiên cứu cải tiến công nghệ khai thác hải sản bằng nghề lưới chụp cho đội tàu xa bờ tỉnh Khánh Hòa.
2/ Đề tài: Ứng dụng IoT trong công tác quản lý thu phí sử dụng lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Nha Trang.
3/ Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng bộ điều khiển nồng độ oxy hòa tan và giám sát nhiệt độ, pH tại ao nuôi tôm thâm canh ở Khánh Hòa.
Lĩnh vực khoa học nông nghiệp
1/ Đề tài: Ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng ba giai đoạn tại Khánh Hòa.
2/ Đề tài: Mô hình nuôi kết hợp các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao: cá chim vây vàng – cua xanh – tôm sú; cá hồng mỹ – ốc nhảy –  tôm thẻ.
3/ Đề tài: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số loài rau (rau ăn lá, rau gia vị).
Lĩnh vực khoa học y dược
1/ Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh do nhiễm ấu trùng giun đũa trên chó, mèo và trên người; xây dựng quy trình can thiệp phòng trị bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Lĩnh vực khoa học xã hội
1/ Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm, cơ cấu và giải pháp phát triển bền vững thị trường khách du lịch đến Khánh Hòa.
2/ Đề tài: Đổi mới sáng tạo và thúc đẩy khởi nghiệp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa.
Nội dung chi tiết của Danh mục đề tài tuyển chọn xem tại đây
* Điều kiện tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài:
1. Các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ KH&CN, có con dấu và tài khoản có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.
2. Tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:
a) Tại thời điểm nộp thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và các tài liệu kèm theo đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp mà chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trước đây;
b) Tại thời điểm nộp thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và các tài liệu kèm theo đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa nộp sản phẩm đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh khác do mình chủ trì sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có);
c) Tại thời điểm nộp thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và các tài liệu kèm theo đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa hoàn thành việc đăng ký, nộp, lưu trữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh khác có sử dụng ngân sách nhà nước.
d) Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh khác sẽ không được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời gian một (01) năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.
3. Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:
a) Có trình độ đại học trở lên;
b) Có chuyên môn phù hợp và đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong ba (03) năm gần nhất, tính đến thời điểm đăng ký tham gia;
c) Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.
4. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:
a) Tại thời điểm đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh Khánh Hòa (bao gồm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở);
b) Tại thời điểm đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nộp sản phẩm nhiệm vụ KH&CN về Sở KH&CN để đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh chậm theo quy định hiện hành trên 30 ngày đến dưới 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có);
c) Có nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh do mình làm chủ nhiệm bị đánh giá nghiệm thu ở mức “Không đạt” sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời gian hai (02) năm kể từ khi có Kết luận của Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh.
d) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời hạn ba (03) năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.
Sở KH&CN sẽ xác nhận các điều kiện tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài theo quy định trên: khi mở thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và các tài liệu kèm theo của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.
* Hồ sơ tham gia tuyển chọn:  Hồ sơ phải đầy đủ các văn bản sau:
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, theo mẫu quy định (mẫu I-0-DON);
Thuyết minh đề tài theo mẫu quy định (mẫu I-1-TMĐTCN, mẫu I-2-TMĐTXH);
Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (mẫu I-5-LLTC);
Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (mẫu I-6-LLCN);
Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện đề tài, được tổ chức nơi làm việc của cá nhân xác nhận đồng ý cho phối hợp nghiên cứu (mẫu I-6-LLCN).
Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (mẫu I-7-PHNC) – nếu có phối hợp nghiên cứu;
Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác). 
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (do Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ cấp);
Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).
* Số lượng bộ hồ sơ: gồm 01 bản gốc và 13 bản sao.
* Yêu cầu về hồ sơ:
Bộ hồ sơ phải được niêm phong. Thông tin bắt buộc ghi trên bìa hồ sơ gồm:
– Tên đề tài;
– Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài;
– Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài;
– Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.
* Thời hạn nộp hồ sơ:
Hồ sơ phải nộp đúng hạn trước 17 giờ ngày 10/02/2020. Ngày nhận hồ sơ được xác định là ngày ghi dấu của Bưu điện Nha Trang trường hợp gửi qua đường bưu điện hoặc dấu công văn đến của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (Khu liên cơ I – Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa) trường hợp gửi trực tiếp.
* Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định.
* Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, tham khảo tại trang thông tin điện tử của Sở KH&CN Khánh Hòa,
địa chỉ: http://www.dostkhanhhoa.gov.vn/tabid/69/id/1315/language/vi-VN/Default.aspx
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: (0258) 382 1254.

Phòng Quản lý Khoa học

 Lượt xem: 99

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172