Sở KH&CN Kon Tum: Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2, năm 2021) và nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen giai đoạn 2021 – 2025


Cập nhật lần cuối vào 03/23/2021

 

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Trên cơ sở định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 của UBND tỉnh (tại công văn số 2513/UBND-KGVX ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh về việc định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2021) và Kế hoạch số 17/KH-SKHCN ngày 08/02/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các Viện nghiên cứu; Trường Đại học, Cao đẳng; các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2, năm 2021) và nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen giai đoạn 2021 – 2025, như sau:

1. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (đợt 2)

– Căn cứ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ:

+ Định hướng đề xuất đặt hàng của UBND tỉnh tại Công văn số 2513/UBND-KGVX ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum (có công văn kèm theo).

+ Các vấn đề khoa học và công nghệ đặt ra có tầm quan trọng, cấp thiết và có tính liên vùng, liên ngành nhằm triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 4661/KH-UBND, ngày 18/12/2020 về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021,… (có văn bản kèm theo).

– Việc lựa chọn, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6 Quyết định số 23/QĐ-UBND, ngày 31/7/2018. Yêu cầu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có tính cấp thiết, tính khả thi cao, đảm bảo thiết thực, có hiệu quả và theo hướng ưu tiên các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, các nhiệm vụ gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có địa chỉ ứng dụng cụ thể và cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành; xác định cụ thể nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.  

Nhiệm vụ đề xuất đặt hàng thực hiện cấp tỉnh (đợt 2), gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 05/4/2021 để tổng hợp.

2. Về nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen (theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 14/9/2020, của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025)

2.1. Đối với nhiệm vụ đề nghị thực hiện cấp Nhà nước giai đoạn 2021-2025: Căn cứ các nội dung đề án và nhiệm vụ tại Phụ lục 2Quyết định số 890/QĐ-UBND để xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/4/2021 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp quốc gia.

2.2. Đối với nhiệm vụ thực hiện cấp tỉnh: Căn cứ nội dung đề án, nhiệm vụ tại Phụ lục 1, Quyết định số 890/QĐ-UBND để xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 05/4/2021 để tổng hợp.

3. Hồ sơ đề xuất đặt hàng: Công văn đề xuất đặt hàng của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức khoa học và công nghệ; doanh nghiệp; Phiếu đề xuất đặt hàng; Biên bản làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ (đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố); Danh mục đề xuất đặt hàng (xếp theo thứ tự ưu tiên đề nghị thực hiện).

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo biểu mẫu kèm theo) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và gửi quan đại chỉ Email: levanaikt@gmail.com để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh (Thông báo và biểu mẫu được đăng tải trên Website, theo địa chỉ http://skhcn.kontum.gov.vn).

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị biết./.

PHỤ LỤC KÈM THEO

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 216

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172