Sở KH&CN Ninh Thuận: Thông báo số 557/TB-SKHCN ngày 19/05/2020 tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020


Cập nhật lần cuối vào 06/04/2020

Thực hiện Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện từ năm 2020 (lĩnh vực dự án sở hữu trí tuệ)
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo số 557/TB-SKHCN tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ“Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nội dung bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho của tỉnh Ninh Thuận. Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, xây dựng và nộp hồ sơ dự tuyển theo các hướng dẫn cụ thể sau:

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 12 bản sao; trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14; một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Bộ hồ sơ và các biểu mẫu tương ứng gồm:
a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu mẫu BM-02-01-07);
c) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu mẫu BM-02-01-12) và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có); Bổ sung các lĩnh vực hoạt động có liên quan đến lĩnh vực đặt hàng nhiệm vụ dự án.
d) Lý lịch khoa học của cá nhân được giao chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu mẫu BM-02-01-13);
đ) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có), (Biểu mẫu BM-02-01-14);
e) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác);
g) Thuyết minh nhiệm vụ (đề nghị đơn vị chủ trì xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020) và cần lưu ý các quy định sau để Thuyết minh đảm bảo đủ điều kiện để xem xét:
Mục tiến độ thực hiện:
Đối với mỗi nội dung nghiên cứu, công việc thực hiện phải nêu được kết quả sản phẩm, số lượng người thực hiện, chức danh trong dự án (chủ nhiệm, thành viên, thư ký…), số giờ thực lao động của mỗi cá nhân để thực hiện nội dung, công việc đó;
Mục sản phẩm chính của dự và yêu cầu chất lượng cần đạt:
Phải đầy đủ các sản phẩm tại danh mục kèm theo và nêu hết sức cụ thể, chi tiết về các chỉ tiêu định lượng, yêu cầu khoa học cần đạt đối với từng sản phẩm chính sao cho có thể đo lường, đánh giá được.
Đối với dự toán kinh phí:
Phần dự toán kinh phí và giải trình các khoản chi của thuyết minh nhiệm vụ đề nghị áp dụng theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài chính – Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Riêng đối với định mức tính công lao động trực tiếp thực hiện theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 ban hành “Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”; Các chi phí liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ áp dụng theo văn bản chuyên ngành hiện hành.
 Đối với các thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm (nếu có): cần gởi kèm theo các bảng báo giá (nếu có).

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện, như sau:
– Địa chỉ nhận hồ sơ:
Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận
Số 34, đường 16/4, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;
– Thời hạn nhận hồ sơ: chậm nhất là ngày 15/06/2020.
Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

Hồ sơ phải được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);
c) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3. Những vấn đề cần lưu ý khác:
– Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.
– Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận có quyền từ chối tiếp nhận đối với các hồ sơ không thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.
– Các biểu mẫu hồ sơ đã nêu trong Thông báo này, đề nghị tải về từ cổng thông tin hệ thống quản lý nhiệm vụ KH&CN: http://qldt.ninhthuan.gov.vn.
Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ, điện thoại: (0259) 383 0310.

Kính đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận hỗ trợ đăng tải, phổ biến rộng rãi thông báo này.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận rất mong nhận được sự hợp tác Quý cơ quan, đơn vị

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 543

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172