Sở KH&CN Tây Ninh: Thông báo số 7/TB-KHCN tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020


Cập nhật lần cuối vào 06/04/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo số 7/TB-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020, cụ thể như sau:
Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành “Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”;
Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2020;
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (Trích lục danh mục kèm theo).

Lĩnh vực Khoa học Nông Nghiệp:
Đề tài 1
: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm từ thịt bò của tỉnh Tây Ninh (Danh mục phê duyệt năm 2019, tiếp tục tuyển chọn thực hiện năm 2020) – Dự kiến kinh phí thực hiện 1.000 triệu đồng
Đề tài 2: Nghiên cứu khả năng sinh sản của một số nhóm bò lai F1 hướng thịt (1/2 máu bò ngoại) và khả năng sinh trưởng phát triển của bò lai F2 hướng thịt (3/4 máu bò ngoại) tại tỉnh Tây Ninh (Danh mục 2020) – Dự kiến kinh phí thực hiện 1.200 triệu đồng

Lĩnh vực Khoa học Y, Dược:
Đề tài 3
: Khảo nghiệm cây trồng xạ đen tại tỉnh Tây Ninh làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh gan, bệnh đái tháo đường type 2 và bệnh mỡ máu (Danh mục 2020) – Dự kiến kinh phí thực hiện 1.300 triệu đồng

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm:
– Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: mẫu B1-1-DON;
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có);
– Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo mẫu quy định: Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: mẫu B1-2a-TMĐTCN; Dự toán kinh phí đề tài theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh);
– Lý lịch hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì: mẫu B1-3-LLTC.
– Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia: mẫu B1-4-LLCN.
– Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu: mẫu B1-5-PHNC.
Chi tiết các biểu mẫu liên quan xin truy cập trên website: http://sokhcn.tayninh.gov.vn, mục Đề tài dự án

2. Cách thức nộp hồ sơ:
– Hồ sơ tham gia tuyển chọn:
gồm 13 bộ (trong đó có 01 bộ gốc và 12 bộ sao) được niêm phong, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh trong giờ hành chính hoặc gửi theo đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ:
Phòng Quản lý Khoa học – Sở KH&CN Tây Ninh
Số 211, đường 30/4, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 382 5849;
Email: qlkhtayninh@gmail.com hoặc qlkh@tayninh.gov.vn
Ngoài bì thư ghi rõ:
+ Hồ sơ tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2020;
+ Tên đề tài;
+ Tên, địa chỉ đơn vị tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện đề tài;
+ Họ và tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia chính thực hiện;
+ Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.
– Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 10/4/2019, theo dấu công văn đến của Văn thư Sở KH&CN hoặc dấu bưu điện. Hồ sơ nhận được sau thời hạn trên sẽ không được tham gia tuyển chọn.
Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn cụ thể.

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 433

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172