Sở KH&CN Tiền Giang: thông báo về việc mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo Đợt 1 năm 2023


Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 8, bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Hướng dẫn số 223/HD-SKH&CN ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang Định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ triển khai năm 2023 – 2024;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang thông báo việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề xuất đặt hàng) thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2023 – 2024 với các nội dung sau đây:

I.   NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG

Theo Định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ triển khai năm 2023 – 2024 (đính kèm).

II.   CÁC YÊU CẦU CỦA ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG

  1. Tiêu chí đề xuất đặt hàng
  • Tính cấp thiết: Ưu tiên theo định hướng nghiên cứu của tỉnh giao cho các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh;
  • Tính khả thi cao, nội dung thực hiện sát với yêu cầu sản xuất và đời sống không trùng lắp nội dung đã và đang thực hiện tại tỉnh;
  • Có tính mới và tính khoa học;
  • Các nhiệm vụ KH&CN do tổ chức/cá nhân ngoài tỉnh đề xuất phải có đơn vị tại tỉnh Tiền Giang cam kết ứng dụng kết quả.

2.   Đối tượng đề xuất đặt hàng

Các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động

khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh Tiền Giang.

3.   Điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất đặt hàng

  • Tổ chức phải có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến thực hiện;
  • Cá nhân phải tham gia hoạt động trong một tổ chức có tư cách pháp nhân, có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn cùng lĩnh vực khoa học và công nghệ với nhiệm vụ đề xuất, làm việc ít nhất là 05 (năm) năm trong lĩnh vực đó.

III.   HỒ SƠ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG

  • Bằng văn bản theo mẫu, gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang,

số 385 Hùng Vương – xã Đạo Thạnh – thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang.

  • Số lượng: 01 (một) bản.
  • Mẫu đề xuất: được đăng tải trên website của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang http://skhcn.tiengiang.gov.vn/Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (cấp tỉnh hoặc cơ sở)/Phiếu đề xuất đặt hàng.

IV.   THỜI HẠN ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG

Thời gian đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2023 – 2024 trước ngày 30/4/2023./.

Hướng dẫn Định hướng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ năm 2023 – 2024


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172