Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo số 370/TB-SKHCN ngày 29/04/2020 tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung năm 2020


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo số 30/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh về việc tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung năm 2020 với 3 nhiệm vụ như sau:

I. NHIỆM VỤ BỔ SUNG

1. Đánh giá khả năng thích nghi của một số giống dừa lai mới chọn tạo trong điều kiện sinh thái của tỉnh Trà Vinh (Dự kiến đơn vị ứng dụng kết quả: Sở NN&PTNT Trà Vinh).
2. Xây dựng quy trình canh tác đậu phộng bền vững tại tỉnh Trà Vinh (Dự kiến đơn vị ứng dụng kết quả: Sở NN&PTNT Trà Vinh).
3. Giải pháp xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 (Dự kiến đơn vị ứng dụng kết quả: Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh).

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Hồ sơ đóng thành quyển theo thứ tự và thành phần như sau:
a). Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì (bản sao có chứng thực).
b). Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-1- ĐON);
c). Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-TMĐTXH);
d). Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC);
e). Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệcó xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);
f). Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN) trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuê chuyên gia);
g). Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-5-PHNC);
h). Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
i). Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có) phải có văn bản minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn đối ứngnhư: cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân, tổ chức để thực hiện nhiệm vụ.
j). Các tài liệu khác kèm theo, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ.
2. Căn cứ xây dựng dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN:
Một số văn bản có liên quan như sau:
Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành khác;
Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Nghị quyết số 59/2018/NQ-HĐND ngày 04/05/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định nội dung chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Các định mức chi, lập dự toán khác không có tại các quy định này thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước;
Nghị quyết số 79/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
Các định mức chi, lập dự toán khác không có tại các quy định trên thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.
3. Số lượng hồ sơ:
Hồ sơ được gửi đồng thời bản giấy và bản mềm:
Đối với bản giấy: Số lượng gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 14 bộ photo từ bộ gốc; Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin gồm:
+ (1) Tên nhiệm vụ;
+ (2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;
+ (3) Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ;
+ (4) Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.
Đối với bản mềm: Bản mềm được thực hiện bằng cách scan toàn bộ các tài liệu từ bản gốc thành 01 pdf duy nhất, thứ tự và thành phần sắp xếp giống với hồ sơ giấy; Việc gửi bản mềm được thực hiện như sau: vào website theo địa chỉ http://qlnvkhcn.skhcn.travinh.gov.vn/travinhnkh để tạo tài khoản để đăng nhập và thực hiện đăng ký bằng bản mềm.

4. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5.Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/6/2020.
Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày sớm nhất ghi nhận được trong các trường hợp sau:
+ (1) ngày ghi ở dấu bưu điện nơi gửi (trường hợp gửi qua bưu điện);
+ (2) dấu đến của văn thư Sở KH&CN (trường hợp nộp trực tiếp);
+ (3) thời gian ghi nhận được trên website.

Các biểu mẫu hồ sơ và các văn bản hướng dẫn xây dựng định mức kinh phí đề nghị truy cập tại mục “THÔNG BÁO” của trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/khcn
Kết quả tuyển chọn sẽ được thông tin chung đăng trên website có địa chỉ nêu trên thay cho thông báo riêng đến từng tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển chọn.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Mai Tam Tài – Phòng Quản lý Khoa học
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: (0294) 386 4166; Di động: 0982 82 76 74.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh trân trọng thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 117

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172