Thông báo về việc tính giờ nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 (01/7/2021 đến 30/6/2022)


Phòng QLKH-HTQT kính gửi đến Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể Quý Thầy, Cô của Nhà trường “Thông báo Về việc tính giờ nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022"

  1. Thời gian tính giờ NCKH năm 2021-2022: Tính từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022.
  2. Quy định cách tính

– Học kỳ I (tính từ ngày 01/7/2021 đến 13/1/2022): Áp dụng theo Thông báo 152/TB-HIU ngày 31/7/2017 (sử dụng Mẫu 1).

– Học kỳ II (tính từ ngày 14/01/2022 đến 30/6/2022): Áp dụng theo Quy định Chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (phụ lục II, trang 22) và Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (phụ lục I, trang 30) (sử dụng Mẫu 2).

  1. Hướng dẫn thực hiện

– Giảng viên thực hiện việc kê khai giờ NCKH theo Mẫu 1, 2 kèm minh chứng (trang bìa, mục lục và đầy đủ các trang bài báo, quyết định nghiệm thu đề tài dưới dạng bản cứng, ký nháy trên từng trang minh chứng) và Khoa/Viện/Bộ môn tổng hợp, cử nhân sự đại diện gửi về Phòng QLKH-HTQT để kiểm tra/xác nhận trước ngày 15/6/2022.

– Sau kiểm tra/xác nhận, Phòng QLKH-HTQT trả kết quả lại đơn vị qua nhân sự đại diện. Trong trường hợp giảng viên kê khai có sai sót, Khoa/Viện/Bộ môn gửi lại giảng viên chỉnh sửa và tổng hợp gửi về Phòng QLKH-HTQT để xác nhận lại.

Kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện thông báo này để đúng thời gian quy định.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng QLKH-HTQT (ĐT: 028.73083456 – Ext: 3617, Hotline: 0912620178, Email: rd@hiu.vn) hoặc ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng: 0981049266.

Thông báo số 84

Trân trọng./.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172