Phòng Quản lý Khoa học

Sở KH&CN An Giang: Thông báo số 822 về việc tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 – 2020 (15/08/2019)

Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 – 2020 Thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo số 822 tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019-2020. Cụ thể như sau: Danh Mục Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với Hàn Quốc (theo Quyết định Số 2326, 2327 và 2328/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2019)

Căn cứ Quyết định số 2326/QĐ-BKHCN, 2327/QĐ-BKHCN, 2328/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định […]

Sở KH&CN Kon Tum: Thông báo số 74/TB-SKHCN về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2020

SỞ KH&CN TỈNH KON TUM: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH THỰC HIỆN NĂM 2020(Theo Thông báo số 74/TB-SKHCN) […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo quyết định số 2303, 2304 và 2305/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2019)

Thực hiện các Quyết định số 2303/QĐ-BKHCN, 2304/QĐ-BKHCN, 2305/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với CHLB Đức trong kế hoạch năm 2020 (theo quyết định số 2258/QĐ-BKHCN ngày 08/8/2019)

Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-BKHCN ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo […]

Quỹ NAFOSTED: Giới thiệu về Chương trình Hội nghị Thượng đỉnh các nhà Khoa học Trẻ toàn cầu 2020 (GLOBAL YOUNG SCIENTISTS SUMMIT 2020 – GYSS 2020)

QUỸ NAFOSTED: GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ TOÀN CẦU 2020(GLOBAL YOUNG SCIENTISTS SUMMIT 2020 – GYSS 2020) Hội nghị thượng đỉnh […]

Quỹ NAFOSTED: Mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu ứng dụng 2019 theo Thông tư Số 15/2016/TT-BKHCN

QUỸ NAFOSTED: THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NĂM 2019 THEO THÔNG TƯ SỐ 15/2016/TT-BKHCN NGÀY 30/6/2016 CỦA BỘ KH&CN Ngày O9/O8, Quỹ […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo quyết định số 2053/QĐ-BKHCN ngày 18/7/2019)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Chi tiết tại Quyết định số 2053/QĐ-BKHCN ngày […]

Sở KH&CN Bình Thuận: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2020 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận thông báo […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định Số 2210/QĐ-BKHCN ngày 05/8/2019)

Thực hiện Quyết định số 2210/QĐ-BKHCN ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172