Sở KH&CN Sóc Trăng: Thông báo số 14/TB-SKHCN đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021, như sau:

Căn cứ Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng,

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2021 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh và các tổ chức KH&CN những nội dung sau:

1. Nội dung đề xuất

Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất thực hiện năm 2021 sẽ ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực sau:

  • Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Nghiên cứu các giống mới có năng suất, chất lượng cao, có khả năng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu để đưa vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm nông sản, thủy sản có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
  • Nghiên cứu đổi mới công nghệ, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản; phát triển kinh tế biển và ven biển; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề ở nông thôn theo hướng thân thiện với môi trường, xây dựng nông thôn mới. Ứng dụng các tiến bộ KH&CN để xây dựng các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
  • Ứng dụng tiến bộ KH&CN để bảo quản, chế biến nông sản sử dụng nguyên liệu địa phương. Nghiên cứu thiết lập, vận hành mô hình từ sản xuất  đến tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản theo chuỗi giá trị, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm đảm bảo nhu cầu sản xuất bền vững của địa phương.

2. Yêu cầu 

Các nhiệm vụ KH&CN phải cung cấp cơ sở nguồn lực, mô hình, giải pháp, sản phẩm cụ thể hoặc giải quyết những vấn đề cấp thiết của tỉnh Sóc Trăng, có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, có địa chỉ áp dụng cụ thể, có hiệu quả và có khả năng ứng dụng hoặc thương mại hóa.

Có phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khả thi và có tổ chức hoặc doanh nghiệp cam kết áp dụng kết quả.

3. Một số điểm lưu ý trong đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2021

Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất dưới dạng: Đề tài, dự án KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm theo cơ chế đặt hàng từ các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoặc đề xuất của các chuyên gia, tổ chức KH&CN.

Theo quy định của Luật KH&CN năm 2013 và các văn bản hướng dẫn của Bộ KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN sẽ được thực hiện dưới hình thức đặt hàng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện.

Chỉ có các nhiệm vụ KH&CN sau đây mới được giao trực tiếp:

+ Nhiệm vụ KH&CN thuộc bí mật quốc gia, đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh.

+ Nhiệm vụ KH&CN đột xuất.

+ Nhiệm vụ KH&CN chỉ có 01 tổ chức KH&CN có đủ điều kiện về nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ đó.

4. Thời gian, địa điểm gửi Phiếu đề xuất và biểu mẫu

Thời gian nhận Phiếu đề xuất: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/4/2020.

Các đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh thực hiện theo mẫu như sau:

+ Phiếu đề xuất đề tài theo biểu mẫu M01.

+ Phiếu đề xuất dự án Khoa học và Công nghệ theo biểu mẫu M02.

+ Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm theo biểu mẫu M03.

Phiếu đề xuất gửi về Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng – Số 217 Trần Bình Trọng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Khi gửi Phiếu đề xuất, các đơn vị và cá nhân cần gửi kèm theo file đề xuất đến địa chỉ Email: dhnga@soctrang.gov.vn để phục vụ cho việc tổng hợp.

Trên cơ sở đề xuất  của  các  đơn  vị  và  cá  nhân,  Sở  KH&CN  tỉnh  Sóc Trăng sẽ tổng hợp; thông qua Hội đồng Xác định nhiệm vụ và Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh để tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý KH&CN – Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 0299. 3828097 – Fax: 0299. 3821448

Hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ website: www.sokhcn.soctrang.gov.vn

Phòng Quản lý Khoa học HIU trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 105

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172