Bộ KH&CN: Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình trọng điểm cấp quốc gia đến năm 2025 – Mã số KC-4.0/19-25 (5 nhiệm vụ)


Cập nhật lần cuối vào 29/05/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy, Cô thông báo của Bộ KH&CN về việc: tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25 (05 nhiệm vụ thuộc Quyết định số 1325/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 5 năm 2019) như sau:
1. Thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25: Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại phiếu trình số 201/PT-VPCTTĐ ngày 03/9/3019 – Bao gồm 5 Nhiệm vụ sau đây:
Nhiệm vụ 1: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tạo dựng và in 3D mẫu mảnh ghép phục hình khuyết xương sọ, xương hàm dưới và mất đoạn xương dài ứng  dụng trong y học ở Việt Nam.
Nhiệm vụ 2: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát, tư vấn thông minh về dinh dưỡng cho người Việt Nam và một số nhóm người bệnh.
Nhiệm vụ 3: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu thập, lưu trữ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, dự báo, ra quyết định điều khiển tự động, tối ưu hóa lượng nước tưới, phân bón, quản lý sâu bệnh và chiếu sáng. Áp dụng thử nghiệm cho sản xuất cây thanh long.
Nhiệm vụ 4: “Nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị số theo định hướng 4.0 cho doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ.
Nhiệm vụ 5: “Phát triển hệ thống dịch đa ngữ tiếng Việt và số ngôn ngữ khác.
2. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 29/11/2019 (Thứ Sáu). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).
5. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
6. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017.
7. Danh mục 05 nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC-4.0 /19-25), các quy định về tuyển chọn và các biểu mẫu tại tệp đính kèm (File Chương trình KC-4.0/19-25).

Tệp đính kèm:
Chương trình KC-4.0/19-25
Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN

Phòng Quản lý Khoa học HIU.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172