Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định số 1372/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2020


Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 1372/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2020):
Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ Độc lập cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn đối với 03 đề tài do Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam đề xuất. Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:
1. Tên gọi 3 nhiệm vụ được đề cập trong thông báo:
Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung hướng dẫn quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam (KDTSQ VN).
Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu,   xây dựng mô hình thử nghiệm nâng cao năng lực thực hiện phát triển bền vững ở các khu dự trữ sinh quyển thế gới được UNESCO công nhận tại Việt Nam (KDTSQVN), góp phần thực hiện kế hoạch hành động Lima.
Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế gới được UNESCO công nhận tại Việt Nam (KDTSQ VN).
2. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.
3. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.
3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 09/7/2020.
Tệp đính kèm:
+ Quyết định số 1372/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2020 (.pdf)
+ Quyết định số 1372/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2020 (.doc)
+ Phụ lục Quyết định số 1372/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2020 (.doc)

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 73

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172