Bộ KH&CN: Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) đặt hàng thực hiện từ năm 2023


Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2505/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (sau đây viết tắt là KHCN) thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) đặt hàng thực hiện từ năm 2023, cụ thể như sau:

1. Danh mục nhiệm vụ tuyển chọn

Danh mục nhiệm vụ thông báo tuyển chọn chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định số 2505/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tuyển chọn

a) Điều kiện tham gia tuyển chọn thực hiện theo Khoản 1 Điều 9 Quyết định số 1008/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) đặt hàng thực hiện từ năm 2023 được chuẩn bị theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quyết định số 1008/QĐ-BNN-VPĐ ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước được quy định tại:

– Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính; Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

– Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính; Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

– Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính; Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia;

– Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

– Các quy định khác của pháp luật có liên quan.

d) Hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm 10 bộ (01 bản gốc và 09 bản copy) và USB hoặc CD có các file dữ liệu hồ sơ. Hồ sơ phải được niêm phong kín và bên ngoài ghi rõ các thông tin như sau: Tên nhiệm vụ, danh mục tài liệu trong hồ sơ; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ; Tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email).

3. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn:

– Thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ: 13h30 ngày 26/6/2023.

– Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 25/8/2023.

– Ngày nhận hồ sơ được xác định theo quy đinh tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Nơi nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn:

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương – Địa chỉ: Tầng 2 nhà B9, Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đ/c Nguyễn Văn Thiết, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; điện thoại 0968.221.886; thư điện tử khcnntm2021.2025@gmail.com).

Tệp đính kèm:

– Quyết định số 2505/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/6/2023 và Phụ lục

– Thông báo số 441 /TB-VPĐP-KHTC&GS ngày 22/6/2023


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172