Bộ KH&CN: Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 150/QĐ-BKHCN)


Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng Nghiên cứu đánh giá hoạt động động đất và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp cho tỉnh Kon Tum và lân cận” để giao trực tiếp thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia giao trực tiếp được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2023, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia tại Phụ lục kèm theo.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 150/QĐ-BKHCN ngày 15/02/2023


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172