Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023


Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023:

– “Nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và hiệu quả của chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian qua và định hướng hoàn thiện chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới

– “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 và giai đoạn tiếp theo

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17giờ 00 ngày 05/6/2023, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện gửi, chậm nhất là ngày 05/6/2023.

Tệp đính kèm:

– Quyết định số 784/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2023


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172