Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo số 1024/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, cụ thể như:

1. Tên đề tài Xây dựng và tích hợp hệ thống phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hệ thống Ioffice của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh”.

2. Mục tiêu đề tài

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nhằm xây dựng và thực hiện kết nối thông suốt quy trình xử lý công việc khoa học, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh, đáp ứng yêu cầu của Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/11/2020 của Tỉnh ủy Bến Tre về cải cách hành chính giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2025tầm nhìn đền năm 2030.

– Xây dựng hoàn thiện mô hình ISO điện tử kết nối liên thông vào hệ thống Ioffice trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

3. Yêu cầu sản phẩm

– Đánh giá tình hình việc ứng dụng các phần mềm đang áp dụng tại các cơ quan như: I-OFFICE, VNPT-IGATE, … và khả năng phát triển, tích hợp của các phần mềm này với tính năng của ISO điện tử.

– Xây dựng phần mềm ISO điện tử cho các cơ quan (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện – thành phố và UBND cấp xã); thực hiện tích hợp với phần mềm I-OFFICE (V5) đang áp dụng tại các cơ quan, đáp ứng yêu cầu phục vụ phù hợp với tình hình thực tế và áp dụng tại các cơ quan, đơn vị.

– Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn tiếp cận và chuyển giao ứng dụng phần mền ISO điện tử, duy trì và cải tiến ISO điện tử.

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2023.

– Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng word, PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN).

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

– Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong, gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

– Bộ hồ sơ gồm: 01 bản chính, 10 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-1-ĐON).

+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-2a-TMĐTCN).

+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có(mẫu B1-3-LLTC).

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-4-LLCN).

+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

+Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc) (mẫu B1-5-PHNC). 

+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

– Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp đ/c Khoa.

Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.

Xem chi tiết nội dung Thông báo

Tải các biểu mẫu:

1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172