Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo số 1231 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

1. Tên Đề tài: “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa”. 

2. Mục tiêu đề tài:

Mục tiêu tổng quát:

Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022-2024.

* Mục tiêu cụ thể:

– Nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp.

– Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về năng suất chất lượng cho tối thiểu 200 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố và lãnh đạo doanh nghiệp, nhân viên quản lý năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

– Đào tạo 03 chuyên gia về năng suất chất lượng, đạt tiêu chuẩn chuyên gia năng suất theo tiêu chuẩn quy định.

– Hỗ trợ 08 lượt doanh nghiệp xây dựng, áp dụng và chứng nhận các Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001, Kosher, GAP.

– Hỗ trợ 05 lượt doanh nghiệp áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất lượng như: 5S, Kaizen, chỉ số hoạt động chính (KPI), quản lý chất lượng toàn diện (TQM), duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM), nhóm kiểm soát chất lượng (QCC).

– Hỗ trợ 10 DN đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

– Hỗ trợ 10 doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, thử nghiệm, giám định, kiểm định chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

– Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng, chứng nhận 10 sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

3. Yêu cầu sản phẩm:

– Tối thiểu 200 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố và lãnh đạo doanh nghiệp, nhân viên quản lý năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về năng suất chất lượng.

– 03 chuyên gia về năng suất chất lượng, được đào tạo đạt tiêu chuẩn chuyên gia năng suất theo tiêu chuẩn quy định.

– 08 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng, áp dụng và chứng nhận các Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001, Kosher, GAP.

– 05 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất lượng như: 5S, Kaizen, chỉ số hoạt động chính (KPI), quản lý chất lượng toàn diện (TQM), duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM), nhóm kiểm soát chất lượng (QCC).

– Tối thiểu 10 DN được hỗ trợ đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

– 10 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, thử
nghiệm, giám định, kiểm định chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

– 10 sản phẩm của doanh nghiệp được hỗ trợ chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30 tháng năm 2022.

– Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên nhiệm vụ KH&CN.

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

– Hồ sơ được đóng thành 01 bộ vàgói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre,số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

– Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 10 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-1-ĐON).

+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-2a-TMĐTCN).

+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có(mẫu B1-3-LLTC).

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-4-LLCN).

+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

+Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc) (mẫu B1-5-PHNC). 

+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

– Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Lũy.

Website: http://www.dost-bentre.gov.vn.

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.

Xem chi tiết nội dung Thông báo

Tải các biểu mẫu:

1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172