Sở KH&CN Bình Dương: Mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm (Lần 2/2023)


Trong những năm vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ luôn được tỉnh Bình Dương quan tâm đẩy mạnh, nhiều đề xuất đặt hàng phù hợp đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục và nhận được sự quan tâm tham gia tuyển chọn của các tổ chức khoa học và công nghệ, viện, trường Đại học học trong và ngoài tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Hướng dẫn số 05/HD-SKHCN ngày 30/12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND,

Trên cơ sở các danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương kính mời các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh như sau:

1.    Danh sách các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông báo tuyển chọn

1. Lĩnh vực Xã hội – Nhân văn

 • Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 • Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 • Đề tài: Xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng đô thị tại tỉnh Bình Dương
 • Đề tài: Giải pháp phát triển ngành nghề truyền thống mộc gia dụng, điêu khắc gỗ và sơn mài tỉnh Bình Dương

2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Đề tài: Bảo tồn và phát triển sản phẩm, tác phẩm làng nghề sơn mài truyền thống dựa trên nền tảng công nghệ thực tế ảo.

(Thông tin chi tiết yêu cầu của tỉnh đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Phụ lục đính kèm).

2.   Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 01 bộ hồ sơ trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt  mật  khẩu). Các tài liệu là bản gốc hoặc bản sao có  chứng  thực. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong, gồm có các tài liệu sau:

 1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;
 • Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);
 1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Mẫu B1-1.ĐON);
 2. Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh (Mẫu B1-2.TMĐTCN); Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh (Mẫu B1-3. TMĐTXH);
 3. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu B1-6.LLTC);

đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu B1-7.LLCN);

 1. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Mẫu B1-7.LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);
 2. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu B1-8.PHNC);
 3. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);
 4. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;
 5. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:
 • Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.
 • Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ.
 • Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ.
 1. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

Biểu mẫu Quý đơn vị tải về từ địa chỉ http://www.khcnbinhduong.gov.vn → Văn bản trọng tâm → Hướng dẫn số 05/HD-SKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

3.   Cách thức nộp hồ sơ

 1. Hồ sơ cho vào phong bì niêm phong, ngoài phong bì ghi đầy đủ thông tin
 • Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
 • Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì;
 • Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm;
 • Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

b)   Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ, ngày 21 tháng 9 năm 2023.

 1. Hình thức nộp hồ sơ: Hồ sơ tham gia tuyển chọn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện:
 • Trường hợp gửi qua đường bưu điện:

Vui lòng gửi đến địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Tầng 11, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 • Trường hợp nộp trực tiếp:

Vui lòng nộp tại: Quầy 11, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Lưu ý: Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của Bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương (trường hợp nộp trực tiếp).

4.   Thông tin liên hệ

 • Phòng Quản lý khoa học & Sở hữu trí tuệ – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

– Điện thoại: 0274.3825533

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương rất mong nhận được sự tham gia tuyển chọn Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Quý đơn vị.

DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: TẢI VỀ MÁY 

VĂN BẢN 631/SKHCN-QLKH&SHTT: TẢI VỀ MÁY


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172