Sở KH&CN Bình Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1, lần 2)


Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 và Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND;
Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2021 (đợt 1).
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận thông báo lần 2 đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện 01 đề tài KHCN cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1) như sau:

TÊN, MỤC TIÊU, SẢN PHẨM, PHƢƠNG THỨC THỰC HIỆN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI:
Tên đề tài “Tuyển chọn và xây dựng mô hình trồng các loài cây ăn quả có nguồn gốc bản địa của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu”
a. Định hướng mục tiêu chính của đề tài:
– Mục tiêu chung: Tuyển chọn và xây dựng mô hình trồng có hiệu quả kinh tế các loài cây ăn quả có nguồn gốc bản địa từ rừng tự nhiên của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu.
– Mục tiệu cụ thể:
+ Tuyển chọn được ít nhất 05 loài cây ăn quả có giá trị kinh tế, có nguồn gốc bản địa từ rừng tự nhiên của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu.
+ Xây dựng mô hình 04 ha trồng các loài cây ăn quả đã được tuyển chọn có nguồn gốc bản địa từ rừng tự nhiên của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu.
+ Xây dựng được các quy trình trồng các loài cây đã được tuyển chọn có nguồn gốc bản địa từ rừng tự nhiên của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu.
b. Dự kiến sản phẩm chính của đề tài:
– Tuyển chọn ít nhất 05 loài cây ăn quả có giá trị kinh tế, có nguồn gốc bản địa từ rừng tự nhiên của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu; các loài cây tuyển 2 chọn có thể từ các cây như: Xoay, thanh trà, bứa, nhãn rừng, táo rừng, gùi, xoài rừng, cóc rừng, cam biển ….
– Thu hái và gieo ươm 3.000 cây con có nguồn gốc bản địa từ rừng tự nhiên của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu để xây dựng mô hình. Tiêu chuẩn cây con cao 0,6-1,0m; đường kính cổ rễ 8-10 mm; cây xanh tốt, cân đối, thân thẳng, không sâu bệnh, không cụt ngọn, không vỡ bầu.
– 01 Mô hình trồng có hiệu quả kinh tế các loài cây ăn quả đã được tuyển chọn có nguồn gốc bản địa từ rừng tự nhiên của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu:
+ Địa điểm triển khai: Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu.
+ Diện tích 04 ha, mật độ 500 cây/ha.
+ Cây trong mô hình sinh trưởng tốt, phù hợp điều kiện Bình Thuận, chiều cao cây đạt từ 1,5 m trở lên, mật độ sống trên 85%.
– Các quy trình trồng các loài cây ăn quả đã tuyển chọn được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua.
– 01 Hội thảo đầu bờ giới thiệu về mô hình.
c. Dự kiến phương thức thực hiện:
– Nhiệm vụ KHCN này là đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện dưới dạng Đề tài nghiên cứu ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp (ĐT-04).
– Đề tài được đặt hàng thực hiện theo phương thức tuyển chọn.
d. Dự kiến đơn vị sử dụng kết quả:
– Sử dụng trực tiếp: Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu.
– Sử dụng gián tiếp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm Khuyến nông; các đơn vị khác có liên quan…

THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ:
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chậm nhất đến 17 giờ ngày 16/7/2021. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ Bình
Thuận (trường hợp gửi trực tiếp).
Trường hợp thành phần hồ sơ không đầy đủ và không nộp đúng thời gian như trên, Sở Khoa học và Công nghệ không đưa ra tuyển chọn.
Địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ.
08, Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận.
ĐT: 0252.382.33.93; Email: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn

Thông báo: NCKHPTCN cấp tỉnh năm 2021

 Lượt xem: 91

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172