Sở KH&CN Đồng Nai: đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021 – Chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ CNH – HĐH nông nghiệp và nông thôn”


Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐUBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 10/2020/QĐUBND ngày 24/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐUBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 4730/QĐUBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2021 Chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ CNH HĐH nông nghiệp và nông thôn”;

Ngày 07/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai có Thông báo số 36/TBSKHCN về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (Chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ CNH HĐH nông nghiệp và nông thôn” trên hệ
thống Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ:
http://www.dostdongnai.gov.vn (Mục Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ), theo đó thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 08/02/2022.
Tuy nhiên, đến nay có một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa nhận được hồ sơ đăng ký tuyển chọn của các tổ chức và cá nhân về việc chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, do đó Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tiếp tục thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 đối với các nhiệm vụ KH&CN theo danh mục đính kèm. Cụ thể như sau (Thông tin chung về nhiệm vụ KH&CN được tuyển chọn: Danh mục 02 nhiệm vụ KHCN đính kèm Thông báo).

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/02/2022

Lưu ý: Hồ sơ được xem là hợp lệ bắt buộc phải có các thành phần theo yêu cầu phải nộp đúng thời hạn (căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi hoặc dấu văn thư nhận nếu gửi trực tiếp) và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung.
Nơi nhận hồ sơ
: Hồ sơ nộp trực tiếp (Văn phòng Sở KH&CN Đồng Nai) hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: số 1597, Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)
Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

Các biểu mẫu hồ sơ và một số căn cứ pháp lý để xây dựng dự toán được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ:
http://www.dostdongnai.gov.vn (Mục Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ).
Trong qua trình xây dựng hồ sơ nếu có vướng mắc mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng Quản lý Khoa học Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 02513.822.297 Số nội bộ: 8688, 8140 hoặc email theo địa chỉ:
khcndn.qlk@gmail.com.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thông báo đến tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết để tham gia nộp hồ sơ tuyển chọn theo đúng thời gian quy định./.

File đính kèm:
266_14.02.22_QLKHuong.signed.pdf


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172